کلیپ آموزشی Bottle - What Is It

کلیپ آموزشی از مجموعه What is It برای آموزش زبان انگلیسی کودک