کلیپ آموزشی What is it - Drum

کلیپ آموزشی از مجموعه What is It برای آموزش زبان انگلیسی کودک