کلیپ فیزیک برای کودکان به زبان انگلیسی نیرو چیست ؟؟؟

فیزیک برای کودکان به زبان انگلیسی - نیرو چیست ؟؟؟ از مجموعه آموزش زبان انگلیسی برای کودکان