کلیپ آموزش رنگ ها به زبات انگلیسی برای کودکان

آموزش زبان انگلیسی به کودکان و رنگ ها به کودکان با زبان شعر و آهنگ و ساده