کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۴۰

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بهترین ثروت آن است که انسان به وسیله آن آبروی خود را حفظ نماید.