کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۹

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر کس دوست دارد عمر طولانی و روزی گسترده داشته باشد محبت و دیدار با خویشاوندان را فراموش نکند.