کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۸

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع)از نشانه های خوشنامی هم نشینی با خردمندان است.