کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۷

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع)پیش از آنکه داشته هایت از بین روند آنها را به مصرف خویشتن برسان.