کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۶

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) ای مردم در بهره گرفتن از فرصت ها شتاب نمایید.