کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۴

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بخیل کسی است که سلام نکند.