کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۳

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) سلام کردن هفتاد حسنه دارد؛شست و نه حسنه برای سلام کننده و یکی برای جوابگو است.