کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۲

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند.