کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۱

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع)کسی در قیامت در امان نیست مگر ترس از خدا در دل داشته باشد .