کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳۰

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع)چشمی که تو را نبیند کور است.