کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۹

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلامبه دیندار، به صاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.