کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۸

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلامبخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.