کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۷

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.