کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۶

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلامگروهی خداوند را فقط برای رسیدن به بهشت عبادت می کنند که این پرستش نیست تجارت است.