کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۵

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام دروغ میوه ناتوانی است.