کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۴

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام انفاق کردن در راه خدا از دست دادن نیست به دست آوردن است.