کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۳

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلامغیبت خوراک سگان جهنم است.