کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۲

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلامرستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق انتخاب کنند.