کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۱

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین علیه السلاممردم بدانید که دنیا خانه ای است فنا شدنی و شکست پذیر.