کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲۰

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع)چیزی را بر زبان نیاورید که از شخصیت شما بکاهد.