کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۹

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) عقل کامل نمی گردد مگر با پیروی از حق