کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۸

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود، و یکی از آن دو، رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود