کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۶

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) عجله کردن کم خردی است