کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۵

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) به درستی که شیعیان ما قلبشان، از هر ناخالضی و نادرستی پاک است.