کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۴

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هر کس هدیه تو را بپذیرد، به بزرگواری تو کمک کرده است