کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۳

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) هم نشینی با افراد بدنام، موجب بدنامی و از دست دادن اعتبار می شود