کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۲

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) بر حذر باشید از ستم کردن به کسی که یاوری جز خداوند ندارد