کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۱

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) مردم به شما از نعمت های خدا به شما است؛ از این نعمت افسرده و بیزار نباشید