کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱۰

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) نتیجه کاری که در آن نافرمانی خداست، رویش ناامیدی ها و نگرانی هاست.