کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۷

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین(ع) صبر زینت انسان است