کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۵

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین (ع) بپرهیز از کاری که بخواهی به خاطرش عذرخوانی کنی