کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۴

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین (ع) منزه است پروردگاری که اندک ما را از فضلش برکت بخشید