کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۳

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین (ع) هر وقت آب خوشگوار نوشیدید، مرا یاد کنید. / امام حسین(ع)