کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۲

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین (ع) از نشانه های عاقل آگاهی از نظرات مختلف است / امام حسین(ع)