کلیپ فرهنگ عاشورا و اربعین - حسینی بمانیم - ۱

۴۰ حدیث تصویری از امام حسین (ع) من کشته اشکم، هر مومنی مرا یاد کند، اشکش روان شود / امام حسین(ع)