شعرخوانی طنز اسماعیل امینی

شعزخوانی طنز اسماعیل امینیدر فرهنگسرای سرودر مراسم رونمایی از کتاب کبریت کم خطر