ضیافت آسمان بر بام تهران

ویژه برنامه ضیافت آسمان هر شب از ساعت ۲۰ در فرهنگسرای بام تهران؛ ایستگاه یک توچال