آنونس سریال یه تیکه زمین

حاج حیدر، یک نانوای محترم است که نزد مردم و اهالی روستای زادگاهش، از آبرو و اعتبار بالایی برخوردار است. در این میان، التفات که به خاطر بسته شدن نانوایی اش توسط حاج حیدر، از او کینه به دل دارد؛ سعی می نماید تا با فریب دادن یکی از فرزندان حاج حیدر، از او انتقام گرفته و آبرو و اعتبارش را زیر سوال ببرد . . .http://www. tv.ir/Farsi/Serie/345/