کلیپ خنده دار - مانوار هواپیما ها با دود رنگی در سواحل عربی