کلیپ خنده دار - پشتک زدن گاو عصبانی که میخواست دوچرخه سوار رو بزنه