کلیپ خنده دار - پلیس بد شانس

پلیس وسط خیابون وایساده یه گاو میاد با شاخ میزنه تو شکمش