کلیپ خنده دار - کتک کاری شدید در یک برنامه تلویزیونی عربی زنده

کتک کاری شدید در یک برنامه تلویزیونی عربی زنده به نام کانال دموکراسی