کلیپ خنده دار - کلیپ جن در خانه

یک دانشجوی اهوازی هر وقت از خونه بیرون میرفت و برمیگشت خونه اش به هم ریخته بود یه روز دوربین گذاشت و این صحنه رو دید ...