کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت چرخ

چرخ آیا می دانید چرخ چگونه اختراع شد؟ برای این که بدانید این قسمت را ببینید.