کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت خواستگاری

خواستگاری در زمان بی سروسامانیان ازدواج خیلی سخت بود. اما گرفتن یک شماره باعث می شد آسان بشود.