کلیپ خنده دار - دیرین دیرین ، قسمت کار بیهوده

کار بیهوده آیا میدانید در زمان بی سروسامانیان، چه کاری از همه بیهوده تر بوده؟ جواب را در این قسمت ببینید، بعد از آن لذت ببرید، سپس آن را به اشتراک بگذارید و خیر ببینید!